Betalingsvoorwaarden

Als u een behandeling wilt afzeggen, dan graag 24 uur van tevoren. Hierna worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Cursusvoorwaarden

Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een cursus of opleiding.

Prijzen

Cursusprijzen zijn exclusief B.T.W

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. De prijzen zijn inclusief koffie en thee, en exclusief lunch,

Betaling

 1. De inschrijving is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld van € 25 is ontvangen. Na definitieve inschrijving bent u verzekerd van een cursusplaats.
  Na inschrijving verplicht u zich om het inschrijfgeld binnen 7 dagen te voldoen.
 2. Het volledige cursusgeld dient op de door Sawadee Massage opgegeven datum betaald te zijn.
 3. Als de cursus binnen 7 dagen na inschrijving plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk 1 dag voor het begin van de cursus bij ons binnen zijn.
 4. Indien de cursus binnen 3 dagen na inschrijving plaatsvindt, kunt u voor aanvang van de cursus contant op de cursuslocatie betalen.
 5. Bij betaling in termijnen, dient u zich te houden aan de data, verstrekt door Sawadee Massage en Spa.
 6. Indien er niet vooraf wordt betaald heeft u geen toegang tot de cursus.

 

Annulering

Na definitieve inschrijving verplicht u zich de cursus te betalen. Er wordt een plaats voor u vrijgehouden.

Indien u de definitieve inschrijving annuleert zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 1. Na inschrijving heeft u nog 3 dagen bedenktijd, daarna kan de cursus niet meer worden geannuleerd. Intrekking binnen 3 dagen van uw definitieve inschrijving dient schriftelijk te gebeuren per e-mail gericht aan info@sawadeemassage.nl.
  Vermeld in het onderwerp van de e-mail: annulering van cursist (naam) en datum. In de tekst vermeldt u waarom u da cursus annuleert. Eventueel betaald studiegeld wordt binnen 2 weken na annulering teruggeboekt. Het inschrijfgeld kan niet teruggeboekt worden.
 2. Bij tussentijdse beëindiging is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 3. De niet gevolgde lessen kunnen binnen en jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd. Indien het tarief van de te volgen lessen is gewijzigd, geldt het tarief van de groep waar op dat moment wordt ingestroomd. De student hoeft dan alleen het verschil tussen het reeds betaalde lesgeld en het nieuwe tarief te voldoen.
 1. In geval van ernstige ziekte of overmacht is alleen restitutie van het deel van het lesgeld dat bestaat uit de gemiste lessen mogelijk, indien de student een doktersverklaring heeft waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht.

 

In de plaatsstelling

 • Als u zelf niet naar de cursus kan komen, kunt u in de plaats daarvan een ander laten komen, zonder extra kosten.
  U moet hiervoor een e-mail sturen met daarin de naam van de persoon die voor u in de plaats komt, uw eigen naam en datum van de cursus.

In de titel van de mail graag vermelden: naam en datum van de cursus en “i.p.v.”

 • Verschuiven van deelname door de cursist
 •  Bij 1- en 2 daagse cursussen is verschuiven van deelname naar een andere datum mogelijk tot 4 weken voor de eerste cursusdag.Daarna zijn bovenstaande annuleringvoorwaarden van toepassing.
 • De administratiekosten voor verschuiven naar een volgende cursus zijn € 15.
 • Verschuiving van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk als er nog plaats is in de betreffende cursus.
 • Voor het verschuiven van een cursus stuurt u een e-mail naar: info@sawadeemassage.nl met in het onderwerp: verschuiven cursus, met in de tekst wat de gewenste verschuiving is. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord of de verschuiving mogelijk is
 • Graag de verschuivingskosten binnen 7 dagen over maken op bankrekening nummer:NL91 INGB 0007 1359 33 t.n.v. Sawadee Massage te Den Haag o.v.v. naam en cursusdatum.
 • Voor meerdaagse cursussen is verschuiven in principe niet mogelijk en gelden bovengenoemde annuleringsvoorwaarden.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om op de reservelijst te worden geplaatst voor een volgende cursus als u en cursus heeft gemist
 • Plaatsing op de reservelijst geeft geen rechten. Alleen als er een week voor aanvang van de cursus plek vrij i kunt u deelnemen. Bij plaatsing op de reservelijst is het noodzakelijk dat u zelf een week van te voren contact opneemt via email of telefoon.

 

Aanwezigheidsplicht

Voor de meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsplicht van 80 %. Een gemiste les kan bij een andere groep in hetzelfde studiejaar worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, is het mogelijk om middels een priveles (€ 80 per uur) de gemiste les in te halen.

Overmacht

Sawadee Massage behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het dagprogramma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. De opleiding heft het recht om groepen (tijdelijk) samen te voegen.
Als de cursus geannuleerd wordt door Sawadee Massage krijgt u alles wat u betaald heft voor de betreffende cursus weer terug.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De directie van de opleiding verplicht zich de opleiding naar beste inzicht vorm te geven.
 2. De opleiding is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het toepassen van massagetechnieken buiten de opleiding.
  De student krijgt tijdens de opleiding een overzicht van de risico’s en wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor eventuele schade om schade ontstaan door verkeerd gebruik van massagetechnieken te voorkomen.
 •  De leiding is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de student.
 • De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/training.
 • De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 • Sawadee Massage is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen
 • De cursist is voor aanvang van de cursus het volledige cursusgeld verschuldigd, ook bij cursussen bestaande uit meerdere dagen/weekenden.
 • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 • De aansprakelijkheid van Sawadee Massage en van de persoenen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekereing worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uikering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sawadee Massage beperkt tot een maximum van € 500
 • De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van Sawadee Massage of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Geheimhouding

De docenten en studenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Intellectuele eigendommen

 1. De opleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door de opleiding verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te gebruiken door de student en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleiding worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
 3. Alle verstrekte adreslijsten en e-maillijsten van deelnemers mogen enkel en alleen gebruikt worden voor privédoeleinden.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold bij aanvang van de cursus.